0.-3. klasse

På Gammelgaardsskolen har vi en anerkendende tilgang til dit barn, og vi er optagede af, at dit barn udvikler sig både fagligt og socialt. Vi arbejder for, at alle børn er en del af fællesskabet både i klassen og på tværs af årgangen. Vi arbejder endvidere med fællesskaber på tværs for hele skolen gennem flexuger, venskabsklasser og fællessamlinger.

Vores undervisning er organiseret i teams på årgange fra 0. til 9. klasse. Vi har fokus på de gode relationer, og vi gør derfor vores bedste for, at lærernes undervisning og pædagogernes aktiviteter primært er samlet på én årgang. Hver årgang har en teamkoordinator, som koordinerer det pædagogiske samarbejde i teamet samt mellem teamet og skolens ledelse.
I indskolingen er der især fokus på læsning, skrivning og matematik. Det handler om, at børnene trives med at gå i skole og udvikler gode vaner for skolearbejdet.
I indskolingen lægger lærere og pædagoger vægt på, at børnene udvikler gode arbejdsvaner i forhold til deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Der arbejdes bl.a. med børnestavning som et led i læseprocessen.
Læseudviklingen følges løbende af skolens læsevejlederne bl.a. gennem tests og efterfølgende læringskonferencer på årgangen. Her drøftes metoder og progression i læseundervisningen med klasseteamet, læsevejleder, pædagogisk leder og i nogle sammenhænge PPR’s læsekonsulent.
Matematik følges af matematiklærerne, matematikvejlederne og den pædagogiske leder - også her blandt andet fulgt op af test og efterfølgende læringskonferencer på årgangen.
Der er i indskolingen desuden et stort fokus på klassens og det enkelte barns sociale trivsel og udvikling.
Der er flere lektioner i ugen, hvor der er to voksne i klassen samtidigt. Klassepædagogen følger som udgangspunkt klassen hele vejen fra 0.-3. klasse.
Den matematik- og dansklærer, der skal overtage klassen i 1. klasse, har hver især to lektioner om ugen i 0. klasse.